Aktualne informacje na temat dotacji ARiMR na działalność pozarolniczą w 2022 roku

Aktualne informacje na temat dotacji ARiMR na działalność pozarolniczą w 2022 roku

Korzyści dla rolników z dotacji ARiMR

Polscy rolnicy mają szansę na skorzystanie z dotacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w celu zwiększenia swojej działalności pozarolniczej w 2022 roku. Celem funduszu jest wsparcie przedsiębiorców chcących prowadzić działalność pozarolniczą, tworząc nowe możliwości zarobkowe. Dotacja ma na celu pomóc rolnikom w zdobyciu nowych umiejętności biznesowych, wykorzystując zasoby, z których chcą korzystać w swojej działalności.

Kto może ubiegać się o fundusze?

Fundusze przeznaczone są dla osób fizycznych – rolników, którzy wykonują lub planują wykonywać działalność pozarolniczą, a także dla grup producentów rolnych. Na dotacje mogą też się składać organizacje i stowarzyszenia rolnicze, a także podmioty związane z rolnictwem, takie jak instytucje finansowe, organizacje pozarządowe, firmy szkoleniowe i doradcze. Dotacje przyznawane są na działalność pozarolniczą prowadzoną od 1 stycznia 2022 roku do końca 2021 r.

Jakie są wymagane dokumenty?

Osoby lub organizacje, które aplikują o dotację ARiMR, muszą dostarczyć dokumenty potwierdzające, że ich działalność pozarolnicza spełnia wymogi określone w aplikacji. Dokumenty potwierdzające muszą obejmować:

• Oświadczenie o zamiarze prowadzenia działalności pozarolniczej przez okres nie krótszy niż trzy lata;

• Plan działalności pozarolniczej;

• Kosztorys poniesionych wydatków;

• Kopia zezwolenia na prowadzenie działalności pozarolniczej;

• Kopia podpisanego długoterminowego kontraktu, jeśli dotyczy;

• Aktualne zaświadczenie o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej, jeśli dotyczy;

• Aktualne zaświadczenie o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków, jeśli dotyczy;

• Aktualne zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym, jeśli dotyczy.

Wymagana minimalna kwota dotacji

Minimalna kwota dotacji, o którą mogą się ubiegać rolnicy, wynosi 10 000 zł, natomiast maksymalna wynosi 250 000 zł. Kwota pomocy zależy od wielkości gospodarstwa i planowanego projektu. Należy pamiętać, że kwota dotacji jest uzależniona od skali przedsięwzięcia, dlatego należy starannie przeanalizować dostępne możliwości i wybrać właściwą opcję.

Terminy i warunki składania wniosków

Na dotację ARiMR można ubiegać się w terminie od 1 kwietnia do 31 maja 2022 roku. Wszystkie wnioski muszą być podpisane przez wnioskodawcę i sporządzone zgodnie z wymogami określonymi w Programie Operacyjnym „Konkurencyjność Rozwój Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”.

Kryteria oceny wniosków

Wszystkie wnioski o dotację będą oceniane przez ARiMR w oparciu o określone kryteria. Ocena będzie oparta na następujących kryteriach:

• Wybór działalności pozarolniczej;

• Planowane środki i koszty realizacji projektu;

• Planowane wyniki finansowe i inne wskaźniki efektywności;

• Potencjalny wpływ na lokalną gospodarkę;

• Stopień wypełnienia wszystkich wymogów określonych w Programie Operacyjnym;

• Ocena jakości wnioskowania i przestrzegania wszelkich wytycznych.

Rozstrzygnięcie wniosków

Po zakończeniu okresu składania wniosków ARiMR przygotuje listę beneficjentów dotacji. Nagrodzeni rolnicy otrzymają środki pieniężne w ciągu 60 dni od dnia podpisania umowy.

Podsumowanie

Dotacje ARiMR na działalność pozarolniczą w 2022 roku oferują wielu rolnikom możliwość rozwoju ich działalności. Wykorzystanie środków pieniężnych udostępnionych w ramach programu może pomóc rolnikom w zwiększeniu dochodów z ich działalności i tworzeniu nowych możliwości pracy. Wszystkie wnioski muszą spełnić wymagania określone w Programie Operacyjnym. Po zakończeniu okresu składania wniosków ARiMR przygotuje listę beneficjentów dotacji, a ci otrzymają środki pieniężne w ciągu 60 dni od dnia podpisania umowy.