Arimr ogłasza nowe dotacje na stawy w 2022 roku

Arimr ogłasza nowe dotacje na stawy w 2022 roku

Zwiększona wsparcie finansowe na stawy w 2022 roku

Polityka Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) jest jednym z głównych instytucji odpowiedzialnych za politykę dotyczącą rolnictwa w Polsce. Agencja przyjmuje i aplikuje programy dotowane z rządowych funduszy, a także oferuje pożyczki oraz wsparcie doradcze dla gospodarstw rolnych. ARiMR ogłosiła niedawno, że w przyszłym roku wznowi wsparcie finansowe na modernizację stawów hodowlanych.

Wprowadzenie dotowanych środków na stawy

Ogłoszone wsparcie finansowe odnosi się do modernizacji, zakładania lub przebudowy istniejących stawów. W ramach programu, rolnicy mogą dostać dotacje w wysokości do 55% kosztów całego projektu. Dodatkowo, jeśli stawy są wykorzystywane jako środek produkcji, istnieje możliwość uzyskania dodatkowej dotacji w wysokości do 10%.

Ograniczenia kwotowe i rodzaje wsparcia

Kwota dotacji, którą można uzyskać z programu, zależy od rozmiaru i rodzaju inwestycji. Dotacje w wysokości do 45 000 zł są dostępne dla małych i średnich gospodarstw rolnych, natomiast dotacje w wysokości do 150 000 zł są dostępne dla dużych gospodarstw. Program obejmuje różne projekty dotyczące stawów, w tym budowę stawów, modernizację istniejących stawów, budowę tras wodnych i modernizację infrastruktury technicznej.

Cele programu dotacji

Celem programu dotacji jest zwiększenie produkcji ryb i zapewnienie odpowiedniego zarządzania wodami i zasobami wodnymi. Podczas projektowania inwestycji, rolnicy powinni brać pod uwagę prawo wodne, zapewnienie odpowiednich warunków hodowli ryb, a także efektywne wykorzystanie zasobów wody. Program ten ma także na celu ochronę środowiska i zachęcenie do wykorzystywania nowoczesnych technologii.

Kryteria ubiegania się o dotację na stawy

Aby ubiegać się o dotację na stawy, rolnicy muszą spełnić określone kryteria. Przede wszystkim muszą być zarejestrowanymi producentami ryb i mieć uprawnienia do prowadzenia hodowli ryb. Muszą także posiadać plan inwestycyjny, który będzie zgodny z polityką w zakresie hodowli ryb i przestrzegania prawa wodnego. Dodatkowo, muszą mieć odpowiedni projekt techniczny lub kosztorys inwestycyjny.

Konkurs ofert

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie rozpatrywać wnioski przez konkurs ofert. Oferent może złożyć wniosek w jednym z trzech okresów konkursowych, określonych przez ARiMR. ARiMR będzie oceniać oferty na podstawie określonych kryteriów, takich jak stopień realizacji projektu, korzyści ekonomiczne i efekty środowiskowe.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Agencja zamierza wyłonić zwycięzców konkursu poprzez ocenę wniosków. Ocena będzie dokonywana przez komisję powołaną przez ARiMR, która będzie składać się z ekspertów w zakresie rolnictwa i zarządzania środowiskiem. ARiMR ma nadzieję, że w ten sposób uda się wybrać najlepsze projekty i umożliwić rolnikom modernizację stawów hodowlanych.

Termin składania wniosków

Agencja przyjmuje wnioski o dotacje na stawy od 1 stycznia 2022 roku do 31 października 2022 roku. Wnioski można składać online na stronie internetowej ARiMR lub w formie papierowej w siedzibie agencji.

Korzyści z programu dotacji

Program dotacji obejmuje wiele różnych inwestycji i projektów, dzięki czemu polscy rolnicy mogą skorzystać z możliwości unowocześnienia swoich gospodarstw i zapewnienia sobie lepszych warunków do hodowli ryb. Rolnicy mogą wykorzystać wsparcie finansowe do modernizacji stawów, aby poprawić jakość wody, zarządzać zasobami wody i zapewnić dobrostan ryb.

Podsumowanie

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Polsce wprowadza program dotacji na stawy hodowlane w 2022 roku. Program dotowany jest do 55% całego projektu i jest adresowany do małych, średnich i dużych gospodarstw. Rolnicy mogą skorzystać z programu, aby poprawić jakość wody w ich stawach, zarządzać zasobami wody i zapewnić dobrostan ryb. ARiMR rozpocznie przyjmowanie wniosków od 1 stycznia 2022 roku.