Wypadek przy pracy i jego następstwa

Wypadek przy pracy to każde niezamierzone zdarzenie podczas wykonywania pracy, które powoduje uszczerbek na zdrowiu lub śmierć pracownika. Do najczęstszych wypadków przy pracy zalicza się: urazy kręgosłupa, kontuzje palców lub rąk, oparzenie, zranienie przez cięcie, wypadki spowodowane upadkiem z wysokości, wypadki spowodowane ciężkim sprzętem lub narzędziami. W takiej sytuacji należy jak najszybciej zgłosić wypadek pracodawcy, a następnie udać się do lekarza. Jeśli w wyniku wypadku pracownik doznał obrażeń, może ubiegać się o świadczenia z tytułu wypadku przy pracy.

Czynniki powodujące wypadek

Wypadek przy pracy może być różnego typu, w zależności od tego, jakie czynniki spowodowały wypadek. Można wyróżnić następujące typy wypadków przy pracy:

  1. Wypadek spowodowany niewłaściwym użytkowaniem sprzętu lub narzędzi.
  2. Wypadek spowodowany niewłaściwym wykonywaniem czynności przez pracownika.
  3. Wypadek spowodowany niewłaściwymi warunkami pracy.
  4. Wypadek spowodowany niewłaściwymi procedurami pracy.
  5. Wypadek spowodowany niewłaściwymi zasadami bezpieczeństwa.
  6. Wypadek spowodowany chorobą zawodową.
  7. Wypadek spowodowany niewłaściwymi ubraniami lub butami.

Jak zgłosić wypadek przy pracy

Zgodnie z art. 31 Kodeksu pracy wypadek przy pracy to każde nagłe zdarzenie wywołane pracą lub z nią związane, które może mieć wpływ na zdrowie lub życie pracownika. W przypadku wypadku przy pracy trzeba jak najszybciej powiadomić o tym fakcie pracodawcę. Można to zrobić ustnie, ale lepiej zrobić to na piśmie. Pracodawca ma obowiązek przekazać oświadczenie o wypadku pracownika w miejscu pracy Instytucji ubezpieczenia społecznego.

Jakie świadczenia można uzyskać z tytułu wypadku

Ustawa wypadkowa zabezpiecza pracowników w przypadku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Pracownicy mogą uzyskać odszkodowanie, świadczenia rehabilitacyjne, a w niektórych przypadkach także rentę. Odszkodowanie przysługuje pracownikowi, który doznał uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Odszkodowanie jest wypłacane przez pracodawcę i może być przeznaczone na pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji oraz innych wydatków związanych z wypadkiem. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje osobie ubezpieczonej, która w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej uległa inwalidztwu i której stan zdrowia uniemożliwia podjęcie pracy. Jest wypłacane w wysokości 200,00 zł miesięcznie. Świadczenie to przysługuje przez okres jednego roku, liczony od miesiąca, w którym nastąpił wypadek przy pracy lub rozpoczęła się choroba zawodowa.